ვიზიტზე ჩაწერა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

სამედიცინო  დაწესებულების   მიერ  საიტზე   დამუშავებული   მომხმარებლის მიერ შეყვანილი ნებისმიერი ინფორმაცია არის კონფიდენციალური.  მონაცემები მუშავდება  მხოლოდ კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული, კანონიერი მიზნებისათვის. მომხმარებელი პერსონალური ინფორმაციის  დაცვის წესების ყოველი დარღვევის ფაქტის გამოვლენის, ან/და დარღვევის შემთხვევაში უფლებამოსილია მიმართოს მონაცემთა  დამმუშავებელ კლინიკას.

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications
minimized="true">